Algemene actievoorwaarden Share a perfect day vrijkaarten:

 

 • Deze actievoorwaarden (hierna: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de door Arla Foods B.V., gevestigd aan de Gildenstraat 30 te Nijkerk (hierna: ‘de Organisator’), georganiseerde winactie ‘Win gratis entreekaarten voor Share a Perfect Day 2017’ (hierna: ‘de Actie’) en zijn te raadplegen op www.arla.nl/sapd

 • Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de Actievoorwaarden.

 • De Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie zal door de Organisator bekendgemaakt worden via de Actiewebsite.

 • Indien één of meer bepalingen van de Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is de Organisator gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen, die zo veel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

 • Op de Actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden, de Actiewebsite of de Actie dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

 • Deelname aan de Actie is kosteloos.

 • Voor vragen, stuur een e-mail naar consumentenservice@arlafoods.com of bel naar 0800-2352752 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur)

 • De Organisator heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen om de Actie zonder problemen te laten verlopen. Mocht de Actie desondanks tijdelijk onderbroken of eventueel stopgezet moeten worden, dan neemt de Organisator uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben deelnemers aan de Actie geen recht op schadevergoeding. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere rechtsvordering tegen partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de Organisator.

 • De Organisator kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor het niet (tijdig) beantwoorden van vragen.

 • Niets uit de inhoud van de Actie dan wel publicatie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van de makers. 

Deelname en werking van de actie:

 • Het actiemechanisme is “Maak kans op 4 kaarten voor jouw vriendengroep voor Share a Perfect Day 2017” en werkt als volgt:
  • Laat onder de post op de Arla Facebookpagina weten met wie jij naar Share a Perfect Day wilt en schets hoe jouw perfecte dag eruit ziet.
  • Elke deelnemer kan slechts éénmaal meedoen.
  • De looptijd van de Actie is van 12 juni 2017 tot en met 18 juni 2017.
    
 • Bepaling prijswinnaars vindt plaats door middel van een selectie van Arla Foods consumentenservice. Er wordt gekeken naar de meest originele inzendingen. Er zullen in totaal 16 prijswinnaars getrokken worden, die per persoon 4 kaarten voor Share a Perfect Day 2017 ontvangen. 
   
 • De prijswinnaars worden op 19 juni 2017 bekend gemaakt middels een persoonlijk bericht op facebook. Ook zullen de prijswinnaars onder de post op de Arla Facebookpagina bekend gemaakt worden.
   
 • Prijswinnaars dienen vóór 21 juni 2017 te reageren op het persoonlijke bericht door hun e-mailadres en dag van voorkeur voor het event door te geven (30 juni, 1 juli of 2 juli 2017).
   
 • De te winnen prijs per persoon: 4 entreekaarten voor Share a Perfect Day op 30 juni, 1 juli of 2 juli 2017. De winnaar kan zelf aangeven op welke dag hij of zij met vrienden naar het event wil (onder voorbehoud van beschikbaarheid). Arla Foods Consumentenservice zal de kaarten per e-mail opsturen. Het is dus zaak dat winnaars tijdig via een privebericht hun e-mailadres en dag van voorkeur doorgeven.
 • Parkeerkaarten zijn los te bestellen, deze vallen niet onder de te winnen kaarten.

 • Over uitreiking van de prijzen kan niet worden gecorrespondeerd.

 • Deelnemers:
  • Deelname is uitgesloten voor degenen die niet woonachtig zijn in Nederland, medewerkers van Arla Foods B.V. en degenen die direct of indirect bij de organisatie van deze Actie betrokken zijn.
  • Deelnemers onder de 18 jaar moeten eerst goedkeuring van hun ouder(s)/verzorger(s) vragen voordat ze aan de Actie mee kunnen doen.
  • Arla Foods B.V behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers, om haar motiverende redenen, van deelname uit te sluiten en om een prijs niet te verstrekken, in het bijzonder indien Arla Foods B.V misbruik door de deelnemer vermoedt. De deelnemer kan in die gevallen geen aanspraak op enige (schade)vergoeding maken.

 • Deze actie wordt niet gesponsord,      goedgekeurd of beheerd door Facebook.