Welzijn voor mens en dier

Zorg voor medewerkers

Goed werkgeverschap is een belangrijk onderdeel van ons MVO-beleid. Arla heeft een resultaatgerichte, open en informele organisatie waar medewerkers hun talenten kunnen inzetten en ontwikkelen ten gunste van henzelf en Arla, in een uitdagende, veilige en ondernemende werkomgeving.

Werkgelegenheid

Eind 2013 telde Arla Foods Nederland ruim 300 medewerkers. De gemiddelde leeftijd van ons medewerkersbestand is hoog. Door een grote betrokkenheid zijn er langdurige dienstverbanden en is het verloop laag. In de afgelopen jaren hebben we daarnaast ook weinig instroom van nieuw personeel gehad. Naar verwachting zal de gemiddelde leeftijd de komende jaren afnemen omdat een deel van onze medewerkers dan de pensioengerechtigde leeftijd bereikt

Veiligheid en gezondheid medewerkers

We hebben een bottom-up structuur waarbij preventiemedewerkers vanaf de werkvloer Arbozaken aankaarten en met het management bespreken. De Arbo Groep bestaat uit zo’n 15 preventiemedewerkers die daarvoor speciaal zijn opgeleid. Zij komen diverse malen per jaar bijeen om de Arboaanpak te bespreken en incidenten te evalueren. Medewerkers van Arla worden aangemoedigd om gevaarlijke situaties te melden bij hun leidinggevenden of de preventiemedewerkers, zodat er waar nodig actie kan worden ondernomen.

Binnen ons beleid gaat het erom gevaren te identificeren en de risico’s af te wegen. Met het uitvoeren van acties en het adresseren van nieuw geïdentificeerde gevaren creëren we een werkomgeving die steeds veiliger wordt.

Klachtenprocedure

Medewerkers met werkgerelateerde problemen hebben voor de melding ervan verschillende mogelijkheden. Zo is er een klachtencommissie, bestaande uit twee door de OR gekozen leden en twee door het managementteam gekozen leden. De klachtencommissie beoordeelt klachten op het gebied van discriminatie, seksuele intimidatie, pesten, et cetera. Deze commissie is bedoeld voor situaties waarin andere routes geen soelaas bieden. De eerste stap die wordt geadviseerd is een persoonlijk gesprek tussen de medewerker en zijn/haar leidinggevende. Mocht dit geen oplossing bieden, dan kan de medewerker terecht bij een van de twee vertrouwenspersonen.

Via de klokkenluidersregeling kan een anonieme klacht worden ingediend. Deze regeling is bedoeld voor overtredingen van wetgeving en overtredingen van Arla’s gedragscode Onze verantwoordelijkheid. Het gaat dan vooral om zaken als economische delicten (zoals om koping, vervalsing, corruptie en diefstal), voedselveiligheidskwesties, milieukwesties en zaken rondom gezondheid en arbeidsveiligheid.