Actievoorwaarden Coffee Festival

Actievoorwaarden ‘Win gratis entreekaarten en een latte art workshop voor 2 personen op het Amsterdam Coffee Festival’
• Deze actievoorwaarden (hierna: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de door Arla Foods B.V., gevestigd aan de Gildenstraat 30 te Nijkerk (hierna: ‘de Organisator’), georganiseerde tijdelijke promotionele actie ‘Win gratis entreekaarten en een latte art workshop voor 2 personen op het Amsterdam Coffee Festival’ (hierna: ‘de Actie’) en zijn te raadplegen op de website van Arla.
• Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de Actievoorwaarden.
• De Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie zal door de Organisator bekendgemaakt worden via de Actiewebsite.
• Indien één of meer bepalingen van de Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is de Organisator gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen, die zo veel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
• Op de Actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden, de Actiewebsite of de Actie dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.
• Deelname aan de Actie is kosteloos.
• Voor vragen, stuur een e-mail naar consumentenservice@arlafoods.com of bel naar 0800-2352752 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur)
• De Organisator heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen om de Actie zonder problemen te laten verlopen. Mocht de Actie desondanks tijdelijk onderbroken of eventueel stopgezet moeten worden, dan neemt de Organisator uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben deelnemers aan de Actie geen recht op schadevergoeding. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere rechtsvordering tegen partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de Organisator.
• De Organisator kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor het niet (tijdig) beantwoorden van vragen.
• Niets uit de inhoud van de Actie dan wel publicatie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van de makers
Deelname en werking van de actie:
• Het actiemechanisme is:
o Reageer op de Facebook post en laat ons vóór 8 maart 2017 weten welk figuurtje jij zou willen maken met Arla Biologische volle melk
o De meest originele inzending wint 2 entreekaarten voor het Amsterdam Coffee Festival en een workshop Latte Art bij de Arla stand.
O De winnaar wordt getrokken door Arla Foods Consumentenservice.
o De winnaar wordt op 8 maart 2017 bekend gemaakt via facebook en ontvangt (indien wij via een persoonlijk bericht een e-mailadres ontvangen) de digitale entreekaarten. Deze zijn geldig voor toegang tot het festival op 11 of 12 maart 2017.
• Deze actie wordt niet gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook.
• De looptijd van de Actie is 3 maart 2017 t/m 7 maart 2017
• Deelnemers:
o Deelname is uitgesloten voor degenen die niet woonachtig zijn in Nederland, medewerkers van Arla Foods B.V. en degenen die direct of indirect bij de organisatie van deze Actie betrokken zijn.
o Deelnemers onder de 18 jaar moeten eerst goedkeuring van hun ouder(s)/verzorger(s) vragen voordat ze aan de Actie mee kunnen doen.
o Arla Foods B.V behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers, om haar motiverende redenen, van deelname uit te sluiten en om een prijs niet te verstrekken, in het bijzonder indien Arla Foods B.V misbruik door de deelnemer vermoedt. De deelnemer kan in die gevallen geen aanspraak op enige (schade)vergoeding maken.