Actievoorwaarden Hoe ontbijt jij met Arla skyr vanille

• Deze actievoorwaarden (hierna: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de door Arla Foods B.V., gevestigd aan de Gildenstraat 30 te Nijkerk (hierna: ‘de Organisator’), georganiseerde tijdelijke promotionele actie ‘Hoe ontbijt jij met Arla skyr vanille?’ win actie (hierna: ‘de Actie’) en zijn te raadplegen.
• Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de Actievoorwaarden.
• De Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie zal door de Organisator bekendgemaakt worden via de Actiewebsite.
• Indien één of meer bepalingen van de Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is de Organisator gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen, die zo veel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
• Op de Actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden, de Actiewebsite of de Actie dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.
• Deelname aan de Actie is kosteloos.
• Voor vragen, stuur een e-mail naar consumentenservice@arlafoods.com of bel naar 0800-2352752 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur)
• De Organisator heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen om de Actie zonder problemen te laten verlopen. Mocht de Actie desondanks tijdelijk onderbroken of eventueel stopgezet moeten worden, dan neemt de Organisator uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben deelnemers aan de Actie geen recht op schadevergoeding. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere rechtsvordering tegen partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de Organisator.
• De Organisator kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor het niet (tijdig) beantwoorden van vragen.
• Niets uit de inhoud van de Actie dan wel publicatie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van de makers
Deelname en werking van de actie:
• Het actiemechanisme is ‘Laat ons weten hoe jij ontbijt met Arla skyr vanille en maak kans op een gratis pot Arla skyr vanille’. Dit werkt als volgt:
o Reageer uiterlijk 12 februari 2017 op de Facebook post waar de actie wordt aangekondigd door één, of een combinatie van, onderstaande antwoorden in de comments te zetten.
A. Ik voeg niets toe, de skyr vanille is zo al heel lekker
B. Ik voeg muesli toe
C. Ik voeg fruit toe
D. Anders, namelijk…. (zelf invullen)
E. Ik eet dit nooit als ontbijt. Ik eet het als...... (zelf invullen)
o Onder alle mensen die reageren, worden 10 potten skyr vanille verloot.
o De winnaars worden op 13 februari 2017 via Facebook bekendgemaakt
o De winnaars dienen vóór 13 maart 2017 Arla te voorzien van naw gegevens, IBAN nummer en kassabon waarop een aankoop van een pot skyr vanille staat. Deze gegevens kunnen per mail naar consumentenservice@arlafoods.com gestuurd worden of per post opgestuurd worden naar antwoordnummer 46, 3860 VB Nijkerk. Arla maakt het bedrag dan binnen 3 weken over.
o Deze actie wordt niet gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook.
• De looptijd van de Actie is van 8 tot en met 12 februari 2017.
• Bepaling prijswinnaars vindt plaats door middel van een willekeurige selectie van Arla Foods consumentenservice. Er zullen in totaal 5 winnaars getrokken worden.
• Deelnemers:
o Deelname is uitgesloten voor degenen die niet woonachtig zijn in Nederland, medewerkers van Arla Foods B.V. en degenen die direct of indirect bij de organisatie van deze Actie betrokken zijn.
o Deelnemers onder de 18 jaar moeten eerst goedkeuring van hun ouder(s)/verzorger(s) vragen voordat ze aan de Actie mee kunnen doen.
o Arla Foods B.V behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers, om haar motiverende redenen, van deelname uit te sluiten en om een prijs niet te verstrekken, in het bijzonder indien Arla Foods B.V misbruik door de deelnemer vermoedt. De deelnemer kan in die gevallen geen aanspraak op enige (schade)vergoeding maken.