We leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van duurzame zuivel in opkomende markten 

We hebben ons gecommitteerd aan de ontwikkeling van een duurzame zuivelsector in de opkomende markten waarin we actief zijn. Dat is wat van ons verwacht wordt als toonaangevende internationale zuivelcoöperatie en we zijn ervan overtuigd dat zowel kleine lokale veehouders als nationale en internationale zuivelondernemingen kunnen profiteren van een betrouwbare en bloeiende lokale zuivelsector.   

In dit kader richten we ons met name op Nigeria, Bangladesh, China, Indonesië en Ethiopië waar we ons er maximaal voor inzetten om te voldoen aan de behoeften van de huidige bevolking zonder de kansen voor toekomstige generaties in gevaar te brengen. Onze ambities op het gebied van het ontwikkelen van een duurzame zuivelsector zijn volledig in lijn met de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.   

Nigeria is een opkomende markt waar we al enkele jaren actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van de lokale zuivelsector. Dit is ons verhaal.  

Het begin van een betere toekomst 

Nog niet zo lang geleden dronken onze koeien uit poelen. Nu krijgen ze schoon water en worden ze goed gevoed. Je kunt alleen al aan de huid zien dat ze gezond zijn. We zijn hier heel blij mee en beginnen de resultaten nu al te zien."  

Het is een van de vele manieren waarop de melkveehouderij van Alhaji Sani Aliyu profiteert van de Milky Way Partnership Nigeria. En hij is niet de enige. Op vergelijkbare wijze staan meer dan 76 kleine melkveehouders, een middelgrote melkveehouder en het National Animal Production Research Institute in Nigeria aan het begin van een betere toekomst.  

Melkveehouders als Alhaji Sani Aliyu beschikken meestal over een kudde van slechts vier tot acht koeien, veelal White Fulani, een ras dat goed is aangepast aan het landschap en het klimaat van Nigeria. Een eigen weiland of toegang tot een permanente waterbron is slechts weinig melkveehouders gegeven. Dat betekent dat de meesten zich voortdurend moeten verplaatsen op zoek naar gronden die voldoen aan hun fundamentele eisen. Het ophalen van de melk gaat op vrij basale wijze, met de hand in kleine open kommen of emmers, waarbij de productie op een niveau tussen 0,5 - 1,2 liter ligt en ook nog eens in sterke mate seizoensafhankelijk is. Terwijl het vee voornamelijk door de mannen wordt verzorgd, zijn het de vrouwen die melken. Van de melk die niet direct door de familie van de melkveehouder wordt geconsumeerd of aan de kalveren wordt gevoed, maken de vrouwen met de hand een soort van eenvoudige yoghurtbasis die ze in de dichtstbijzijnde plaats aan lokale verwerkers proberen te verkopen. De opbrengst hiervan is een belangrijke bron van inkomsten voor de vrouwen. "Alhaji Sani Aliyu – melkveehouder  

Dagelijkse uitdagingen en extreme omstandigheden 

Met weinig of geen toegang tot elektriciteit is het gekoeld bewaren van de melk, en daarmee het garanderen van een redelijke en verkoopbare kwaliteit, in extreme hitte een uitdaging waar vele melkveehouders dagelijks mee te maken hebben.  

In de huidige structuur is de lokale zuivelsector in Nigeria in staat om aan niet meer dan slechts 10% van de huidige vraag naar zuivel in het land te voldoen. En dat is een kloof die momenteel alleen maar exponentieel toeneemt. Nigeria is een land met een van de snelstgroeiende bevolkingen ter wereld; als de ontwikkelingen zich doorzetten, zal de totale bevolking in 2050 uitkomen op meer dan 390 miljoen mensen en gaat het land qua bevolkingsaantallen zelfs de Verenigde Staten voorbij. Deze ontwikkelingen zorgen voor een urgente, blijvende behoefte aan meer en betere toegang tot voedzaam voedsel en zuivel speelt daarbij een belangrijke rol.  

Tweeledig commitment 

Het was op basis van dit verhaal, de ambitieuze groeidoelstellingen van Arla in Sub-Sahara Afrika en het commitment van de coöperatie het voortouw te nemen bij het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN dat de Milky Way Partnership Nigeria in 2015 werd opgestart.   

"Naast ons commitment onze bedrijfsactiviteiten op termijn uit te breiden, met name door de import van voedzame zuivelproducten gemaakt van de melk van onze Europese melkveehouders, hebben we ook de Milky Way Partnershipin het leven geroepen. Het is onze verantwoordelijkheid aan Nigeria dat onze bedrijfsactiviteiten geen negatieve impact zullen hebben op lokale melkveehouders of hun gemeenschappen."  

"Het land maakt een extreme bevolkingsgroei door en daarom moeten er nu voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Op basis van dit commitment voor de lange termijn geloven we dat we een belangrijke rol te vervullen hebben. Dit door een positieve bijdrage te leveren aan de inspanningen in Nigeria om aan de behoeften aan voedzame voeding te kunnen voldoen. Maar de Milky Way Partnership gaat nog veel verder dan dat. De partnership ondersteunt de commerciële en duurzame ontwikkeling van de lokale zuivelsector op actieve wijze door verticale integratie van de waardeketen, hetgeen neerkomt op aanpassingen in de verwerking, productie en marketing van melk", legt Steen Hadsbjerg, Head of Sub Sahara Africa, uit.  

Publiek-private samenwerking 

De Milky Way Partnership is een samenwerking tussen Arla, met competenties op commercieel vlak, de NGO Care Denmark, de Deense landbouw- en voedselorganisatie, Seges en de Nigeriaanse pastorale organisatie Coret en wordt ondersteund door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Denemarken. Het project wordt uitgevoerd in het noorden van het land in de deelstaat Kaduna.   

De melkveehouders die werden uitgenodigd deel te nemen aan het project werden met grote zorgvuldigheid geselecteerd, waarbij een aantal melkveehouders werd gekozen om te testen in hoeverre het model in de verschillende scenario’s kan worden opgeschaald en naar andere gebieden in het land kan worden overgebracht. Dit werd gedaan in samenwerking met Milcopal, een lokale zuivelcoöperatie, die al ervaring had met het werken met lokale melkveehouders en die de kernwaarden van Arla naleeft. 

Sinds de start van het project en de selectie van melkveehouders is het ter beschikking stellen van primair basismateriaal een prioriteit binnen het project. Voor clusters zonder toegang tot water werden waterputten geslagen en er werden weilanden ingezaaid om zeker te zijn van een stabiele voedselbron - twee levensveranderende ontwikkelingen voor sommige melkveehouders.  

Het genereren van een inkomen 

Het omzetten van de melkproductie, traditioneel een bijproduct van de veehouderij, in een bedrijf waarmee een vast inkomen gegenereerd kan worden, is een van de speerpunten van het project.  

In samenwerking met een lokale partner krijgen de melkveehouders in het veld een aantal praktische trainingen aangeboden op het gebied van de zuivelsector, melk en hygiëne, voedergewassen, voeder en voeding, het opzetten van coöperaties en het beheer van een veestapel.  

"De beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige melk in voldoende hoeveelheden is een voorwaarde voor het ontwikkelen van de zuivelsector; daarom is het trainen van melkveehouders in het produceren van meer melk van een betere kwaliteit een absolute must als we de melkproductie rendabel willen maken voor melkveehouders. En dat is precies waar het project in de kern om draait. Het opzetten van een sociaal, ecologisch en economisch duurzame zuivelketen die zowel kleine boeren als grote bedrijven in staat stelt hun producten te produceren en op de markt aan te bieden. Ervoor zorgen dat vrouwen in dit geheel ook een rol van betekenis spelen, is een andere prioriteit", legt Jonas Engberg, Head of Partnerships and Innovation, Care Denmark uit.  

"Dit helpt onze dieren en ons inkomen zal stijgen"  

SAIDU ADAMU YALLE- melkveehouder  

Belangrijke mijlpaal 

Waar het versterken van de capaciteit van de melkveehouder en het vee twee van de drie belangrijkste doelstellingen van het project zijn, daar is de derde - het bieden van een model voor afname van de melk van de melkveehouder en het lokaal verkopen ervan - onlangs gerealiseerd.  

In drie van de vier clusters zijn er nu nieuwe, geautomatiseerde melkstallen geïnstalleerd en is er een ware revolutie ontketent in het verzamelen en ophalen van melk dat tegenwoordig in gekoelde vrachtwagens naar de Kaduna zuivelfabriek wordt vervoerd en vervolgens wordt verwerkt in lokaal aangeboden zuivelproducten. Dit element van het project heeft lokale werkgelegenheid gecreëerd, waaronder het beheer van de melkstations, chauffeurs van melkwagens en extra banen in de Kaduna zuivelfabriek die op dit moment door Arla wordt geüpgraded. 

Positieve impact 

"Het doet ons goed te zien dat de resultaten die we van de Milky Way Partnership hadden verwacht momenteel bereikt worden in de vorm van een hoger inkomen en werkgelegenheid voor lokale boeren en werknemers in de zuivelsector, ontwikkelingen die op hun beurt weer bijdragen aan het verbeteren van de levensstandaard. Deze positieve effecten zijn volledig in lijn met een aantal duurzaamheidsdoelen van de VN en het commitment van Arla op het gebied van verantwoord ondernemen", legt Steen uit.  

Hij voegt daaraan toe dat dit niet de enige reden voor de coöperatie was om het project op te starten. Steen is er eerlijk over dat Nigeria een aantrekkelijk land is om zaken mee te doen.  

"Verantwoordelijkheid is uitgegroeid tot een business. De twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is commercieel gezien een vereiste en een licence to operate. Hoewel we ons nu hardmaken voor een versterking van de zuivelketen in Nigeria om een consistent, veilig en duurzaam aanbod van lokaal geproduceerde melk mogelijk te maken, is het zelfs op de lange termijn zeer onwaarschijnlijk dat de markt zelfvoorzienend kan zijn vanwege het klimaat en de milieuomstandigheden. Als we erin slagen om niet alleen de Nigeriaanse zuivelsector, maar ook de gehele economie van het land naar een hoger niveau te tillen, dan leidt dat tot aanzienlijke kansen voor alle spelers in de zuivelketen."  

"Het zal ons leven veranderen"  

AMINA SANI  
Leidster, Amana Dairy Cooperative 

  Voortbouwen op succes 

Het succes van de Milky Way Partnership is dusdanig groot dat Arla samen met de Nigeriaanse overheid en de deelstaat Kaduna bekijkt hoe het model gebruikt kan worden om het potentieel van de zuivelsector in het land verder tot ontwikkeling te brengen en de levensstandaard van nog meer melkveehouders en hun gezinnen te verhogen.  

"Tot 1.000 melkveehouders en hun gezinnen mogen uitkijken naar een permanente verblijfplaats in een gebied van ongeveer 6000 hectare in Noord-Nigeria dat door de deelstaat Kaduna beschikbaar wordt gesteld en waarin Arla een verwerkingsfaciliteit zal bouwen. De producten die van de melk van de melkveehouders worden geproduceerd kunnen verkocht worden en op de markt gebracht. Ik ben er best trots op dat de Milky Way Partnership de weg heeft vrijgemaakt naar wat een belangrijke katalysator voor verandering in Nigeria zou kunnen zijn", zegt Steen.